Câu hỏi:

FPO là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Lần chào bán công khai tiếp theo

Tiếng Anh: Follow-On Public Offer


FPO là tên viết tắt của Follow-On Public Offer hay lần chào bán công khai tiếp theo. FPO diễn ra sau khi IPO (Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng).

FPO là một đợt phát hành cổ phiếu rộng rãi ra công chúng cho các nhà đầu tư, của một công ty niêm yết đại chúng. Với FPO, công ty tiếp tục phát hành cổ phiếu ra công chúng, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn chủ sở hữu của mình. Công ty sẽ cung cấp một bản cáo bạch phục vụ cho FPO.

Có hai loại FPO:

  • Chào bán CP pha loãng ( CP )
  • Chào bán CP không pha loãng