Question:

FSA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính

Tiếng Anh: Financial Services Authority


Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Của Anh Quốc là cơ quan độc lập phi chính phủ, được thành lập sau khi đạo luật Thị Trường Tài Chính ra đời năm 2000. FSA là cơ quan chụi trách nhiệm trước Bộ Trưởng Kho thông qua Quốc Hội.FSA hoạt động độc lập và tuân theo các quy định của chính phủ.

Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính là một tổ chức hoạt động dựa trên sự minh bạch, công bằng và cung cấp các thông tin một cách đầy đủ nhất, chính xác nhất cho các công ty, người tiêu dùng và nhà đầu tư, về mục tiê hoạt động, chiến lược kinh doanh, các chính sách bắt buộc cũng như quy tắc đã đặt ra. Giấy phép FSA đưa ra các nguyên tắc, kiểm soát và thực thi theo quyền hạn để đáp ứng những mục tiêu của FSA theo luật của Anh Quốc.