Question:

FX là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Thị trường hối đoái

Tiếng Anh: Foreign exchange market


Thị trường hối đoái là thị trường diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán các loại ngoại tệ, các phương tiện thanh toán có giá trị ngoại tệ, đồng thời là nơi hình thành tỉ giá hối đoái theo quan hệ cung cầu.

Thị trường hối đoái là thị trường trong đó các đồng tiền quốc gia được trao đổi với nhau và tỉ giá hối đoái được xác định, hay nói cách đơn giản là thị trường để đổi đồng tiền trong nước lấy đồng tiền nước ngoài và ngược lại.
Thị trường hối đoái là cần thiết vì các nước tham gia vào thương mại, đầu tư và vay nợ quốc tế đều có đồng tiền quốc gia riêng của mình và họ phải đổi chúng lấy đồng tiền của các nước bạn hàng để hoàn tất các giao dịch.