Question:

GA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Nhân viên tổng vụ

Tiếng Anh: General Administration


Nhân viên tổng vụ là người mang trách nhiệm điều phối các công việc hành chính văn phòng của một doanh nghiệp, công ty, tổ chức. Tổng vụ là vị trí nhân sự làm các công việc tuyển dụng nhân sự, chế độ lương thưởng và phúc lợi cho nhân viên công ty. Thêm nữa, tổng vụ còn có quyền hạn kiểm soát và quản lý các công việc thu chi, quản lý bộ phận xuất nhập khẩu.