Question:

HSA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tài khoản tiết kiệm cho sức khỏe

Tiếng Anh: Health Savings Account


Tài khoản tiết kiệm cho sức khỏe là là kế hoạch tiết kiệm không phải chịu thuế, bao hàm những chi phí y tế hiện tại và tương lai. Tài khoản tiết kiệm sức khỏe (HSA) có hai phẩn: 1) Chương trình bảo hiểm sức khỏe được khấu trừ cao của các công ty bảo hiểm. 2) Tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng thương mại hay các tổ chức tiết kiệm, tương tự như một tài khoản hưu trí cá nhân. Những cá nhân không tham gia kế hoạch bảo hiểm sức khỏe nào khác (hoặc những cá nhân chưa tham gia vào chương trình bảo hiểm chăm sốc sức khỏe cộng đồng Medicare của Liên bang) có thể thực hiện khoản đóng góp được khấu trừ thuế lên đến 2650$ (5250$ mỗi gia đình) hằng năm.

Khoản tiết kiệm chăm sóc sức khỏe được Liên bang ban hành năm 2003, được thiết kế để chi trả các chi phí y tế thanh toán bởi chính sách bảo hiểm, cho đến khi đạt khoản khấu trừ bảo hiểm (1000$ mỗi cá nhân và 2000$ mỗi gia đình). Một khi đã đạt giới hạn khấu trừ chính xác bảo hiểm sẽ chi trả chi phí y tế vượt quá khoản khấu trừ theo chính sách.