Question:

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế có đặc điểm nào sau đây?

Answer:

Vận hành theo các quy luật của thị trường; hướng tới từng bước xác lập một xã hội mà ở đó dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và có sự điều tiết của Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Vì: Đây là những đặc điểm cơ bản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.