Question:

Thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò gì trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta?

Answer:

Giữ vai trò chủ đạo

Vì: Kinh tế nhà nước xây dựng trên cơ sở sở hữu công cộng và nắm giữ những ngành then chốt trọng yếu của nền kinh tế…