Question:

Lợi ích kinh tế có biểu hiện như thế nào?

Answer:

Gắn với các chủ thể kinh tế khác nhau là những lợi ích tương ứng.

Vì: Mỗi chủ thể kinh tế sở hữu những tư liệu sản xuất khác nhau và đạt lợi ích kinh tế khác nhau.