Question:

Khẳng định nào dưới đây về kinh tế thị trường là đúng?

Answer:

Kinh tế thị trường là nền kinh tế hàng hóa phát triển ở trình độ cao.

Vì: Kinh tế hàng hóa và kinh tế thị trường đều có bản chất là nền kinh tế trao đổi, khi mọi hành vi của các chủ thể (trao đổi) đều chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế thì đó là kinh tế thị trường.