Question:

LPN là gì

Answer:

Tiếng Việt: Điều dưỡng thực hành

Tiếng Anh: Licensed practical nurse


Điều dưỡng thực hành (LPN): đảm nhiệm việc săn sóc cơ bản và giúp đỡ cho bệnh nhân các việc như tắm, thay băng vết thương và ghi nhận các dấu hiệu quan trọng. Điều dưỡng thực hành phải có ít nhất 1 năm được đào tạo chuyên ngành.