Question:

MIS là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Hệ thống thông tin quản lý

Tiếng Anh: Management Information System


Hệ thống thông tin quản lý là một tập hợp các hệ thống và qui trình thu thập dữ liệu từ một loạt các nguồn, dịch lại và trình bày ở định dạng có thể đọc được. Các nhà quản lí sử dụng MIS để tạo các báo cáo cung cấp cho họ tổng quan, toàn diện về tất cả thông tin họ cần để đưa ra quyết định từ chi tiết nhỏ nhặt hàng ngày đến chiến lược cấp cao nhất.