Question:

Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam là.

Answer:

Là nền kinh tế vận hành theo các quy luật của thị trường đồng thời từng bước xác lập một xã hội mà ở đó dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có có sự điều tiết của Nhà nước do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Vì: Mô hình này thể hiện: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trước hết là Kinh tế thị trường, đồng thời mang định hướng xã hội chủ nghĩa.