Question:

Vì sao Việt Nam phải phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?

Answer:

Vì nó phù hợp với tính quy luật phát triển khách quan; Do tính ưu việt của kinh tế thị trường trong thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; Đây là mô hình phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Vì: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đảm bảo đặc trưng của kinh tế trường nói chung trên thế giới và đặc trưng của Việt Nam