Question:

Tại sao nhà nước phải kiểm soát, ngăn ngừa các quan hệ lợi ích kinh tế có ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển của xã hội?

Answer:

Vì lợi ích kinh tế là động lực trực tiếp của các chủ thể kinh tế và các quan hệ kinh tế. Lợi ích kinh tế đạt được phụ thuộc vào chính sách phân phối thu nhập. Đảm bảo sự công bằng trong phân phối thu nhập sẽ tạo động lực cho các chủ thể kinh tế thực hiện các hoạt động kinh tế hiệu quả.