Câu hỏi:

NPA là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Tài sản không được chi trả

Tiếng Anh: Non Performing Asset


Tài sản không được chi trả là khoản cho vay không được thanh toán cả vốn gốc và tiền lãi theo các điều khoản gốc của hợp đồng vay tiền của người vay, cùng với các khoản vay và thuê mua với các điều khoản tái thương lượng, và bất động sản thu được qua việc tịch thu tài sản thế chấp. Tổng số các tài sản không thực thi thường được diễn tả theo phần trăm trong tổng danh mục khoản vay của bên cho vay.