Question:

OBN là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Ghi chú On Board

Tiếng Anh: On Board Notation


On Board Notation (OBN) là việc xác nhận rằng hàng hóa đã được xếp lên tàu. Việc hàng hóa đã được xếp lên tàu không chỉ liên quan đến quyền lợi của người mua, người bán mà còn là cơ sở trong việc kiểm tra chứng từ bảo hiểm, vì vậy được tất cả các bên tham gia thương mại và thanh toán quốc tế đặc biệt quan tâm.

Khi nào cần có OBN?

OBN cần có khi những nội dung của vận đơn đường biển (B/L) không chỉ ra một cách rõ ràng rằng hàng hóa đã được xếp lên con tàu được xuất phát tại cảng đi đúng như quy định của thư tín dụng (L/C).