Câu hỏi:

ODS là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Kho lưu trữ dự liệu vận hành

Tiếng Anh: Operational Data Store


Kho lưu trữ dữ liệu vận hành (ODS) là một loại cơ sở dữ liệu thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn để xử lý, sau đó nó sẽ gửi dữ liệu đến các hệ thống vận hành và kho dữ liệu.

Nó cung cấp một giao diện trung tâm hoặc nền tảng cho tất cả dữ liệu vận hành được sử dụng bởi các hệ thống và ứng dụng doanh nghiệp.