Câu hỏi:

Overcast nghĩa là gì?

Trả lời:

Overcast là thuật ngữ dùng trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

Overcast = Tám phần mây (chỉ lượng mây)