Question:

Các mặt hàng thiết yếu là gì?

Answer:

“Các mặt hàng thiết yếu” là các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định của Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong từng thời kỳ.