Question:

PII là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Tiếng Anh: Professional Indemnity Insurance


Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là hợp đồng bảo hiểm giao kết giữa công ty bảo hiểm và doanh nghiệp được bảo hiểm, nhằm cung cấp sự đảm bảo tài chính đáp ứng các chi phí kiện tụng và các thiệt hại phải trả cho bên thứ ba do sai sót trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn của doanh nghiệp hoặc nhân viên của doanh nghiệp đó.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp được thiết kế để bảo vệ doanh nghiệp và các cá nhân đối với các trách nhiệm dân sự phát sinh từ hành động sơ suất có thể dẫn đến bị kiện tụng hay bồi thường với chi phí cao.