Question:

RBI là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ

Tiếng Anh: Reserve Bank of India


Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ là ngân hàng trung ương của Ấn Độ, được thành lập vào ngày 01/04/1935, theo Đạo luật Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ sử dụng chính sách tiền tệ để tạo sự ổn định tài chính ở Ấn Độ và chịu trách nhiệm điều tiết hệ thống tín dụng và tiền tệ của quốc gia này.
Nhiệm vụ của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ:

Tại Mumbai, RBI hỗ trợ thị trường tài chính trên nhiều phương diện. Ngân hàng thiết lập lãi suất cho vay liên ngân hàng qua đêm. Lãi suất MIBOR đóng vai trò là thước đo cho các công cụ tài chính liên quan đến lãi suất tại Ấn Độ.

Mục đích chính của RBI là tiến hành giám sát hợp nhất lĩnh vực tài chính ở Ấn Độ, bao gồm các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính và các công ty tài chính phi ngân hàng. Các sáng kiến được thông qua bởi RBI bao gồm tái cơ cấu thanh tra ngân hàng, đưa ra giám sát ngoại vi cho các ngân hàng và tổ chức tài chính và tăng cường vai trò của kiểm toán viên.