Question:

ROIC là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Hệ số thu nhập trên vốn đầu tư

Tiếng Anh: Return on Invested Capital


Hệ số thu nhập trên vốn đầu tư cho biết một công ty sử dụng tiền của mình để tạo ra lợi nhuận tốt như thế nào. Bằng việc so sánh lợi tức đầu tư của một công ty với chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) cho thấy liệu vốn đầu tư có được sử dụng hiệu quả hay không. Biện pháp này còn được gọi đơn giản là “tỉ lệ hoàn vốn” (Return con capital).

Công thức tính ROIC là:

ROIC = (Thu nhập ròng – cổ tức) / (nợ + vốn chủ sở hữu)

Công thức ROIC được tính bằng cách đánh giá giá trị mẫu số, tổng vốn là tổng của nợ và vốn chủ sở hữu của công ty.