Question:

ROS là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Tiếng Anh: Return on Sales


Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá sức mạnh tài chính của doanh nghiệp. Chỉ số ROS thể hiện 1 đồng doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ tạo ra ra bao nhiêu đồng lợi nhuận (lợi nhuận sau thuế).

Ý nghĩa ROS: Chỉ tiêu ROS cho biết một đơn vị doanh thu đem lại mấy đơn vị lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chỉ số này càng cao thì hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp càng tốt.

Công thức tính ROS:

ROS = Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần x 100%
Trong đó:

Lợi nhuận sau thuế và Doanh thu thuần lấy ở báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.