Question:

SBU là gì

Answer:

Tiếng Việt: Đơn vị kinh doanh chiến lược

Tiếng Anh: Strategic Business Units


Đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) là một đơn vị kinh doanh riêng lẻ hoặc trên một tập hợp các ngành kinh doanh có liên quan (cặp sản phẩm / thị trường), có thể được hoạch định riêng biệt với các phần còn lại của doanh nghiệp.

Trước khi tiến hành phân bổ nguồn lực, hay ứng xử với các đối thủ cạnh tranh, một doanh nghiệp bắt buộc phải phân chia tổng thể hoạt động kinh doanh thành các đơn vị kinh doanh đồng nhất.

Sau đó chiến lược kinh doanh sẽ được lần lượt được xây dựng và triển khai tại các đơn vị kinh doanh đồng nhất này.