Question:

SAAS là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Phần mềm dạng dịch vụ

Tiếng Anh: Software-as-a-Service


Phần mềm dạng dịch vụ là mô hình bản quyền phần mềm trong đó quyền truy cập vào phần mềm được cung cấp trên cơ sở đăng kí, với phần mềm được đặt trên các máy chủ bên ngoài thay vì trên các máy chủ bên trong công ty. Mô hình SaaS thường được truy cập thông qua trình duyệt web, người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tên người dùng và mật khẩu.

Thay vì mỗi người dùng phải cài đặt phần mềm trên máy tính của họ, người dùng có thể truy cập chương trình qua internet. Các doanh nghiệp thường sử dụng SaaS trong quản lí khách hàng, nhân lực và mua sắm. Các công ty công nghệ, công ty dịch vụ tài chính và dịch vụ chung đã dẫn đầu thế giới kinh doanh trong việc áp dụng công nghệ SaaS. Nó được coi là một ví dụ thực tế của lí thuyết tăng trưởng nội sinh.