Question:

Tại sao, “trình độ phát triển của lực lượng sản xuất” là một nhân tố tác động đến các quan hệ lợi ích kinh tế?

Answer:

Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất quyết định số lượng và chất lượng hàng hóa, dịch vụ, do đó tác động đến phương thức và mức độ thỏa mãn nhu cầu vật chất.

Vì: Quan hệ lợi ích kinh tế được thiết lập và duy trì phụ thuộc vào sự thỏa mãn nhu cầu vật chất đạt được mà điều này lại phụ thuộc vào trình độ của lực lượng sản xuất.