Question:

TAT có nghĩa là gì?

Answer:

TAT hay T.A.T trong tiếng Anh là viết tắt của Turnaround Time. Có nghĩa là khoảng thời gian bắt đầu thực hiện một nhiệm vụ đến khi kết thúc nhiệm vụ đó. (Thường biết đến là một qui trình thực hiện công việc).

TAT = Thời gian thực hiện; Thời gian bàn giao;

Bạn có thể xem thêm: Lead time