Question:

Preferred stock là gì?

Answer:

Preferred stock = Cổ phiếu ưu đãi

Preferred stock là một loại chứng khoán có những đặc điểm vừa giống cổ phiếu thường, vừa giống trái phiếu. Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi có nhiều quyền lợi khác nhau trong doanh nghiệp, thường là các quyền vượt trội hơn so với các quyền thông thường. Cổ phiếu ưu đãi giúp các doanh nghiệp hấp dẫn nhà đầu tư hơn.

Khác với cổ phiếu thường, Preferred stock có rất nhiều loại để các cổ đông có thể lựa chọn.

  • Cổ phiếu ưu đãi tích lũy và không tích lũy
  • Cổ phiếu ưu đãi tham dự và cổ phiếu ưu đãi không tham dự
  • Cổ phiếu ưu đãi có thể mua lại
  • Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi