Câu hỏi:

TQM là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Quản lí chất lượng toàn diện

Tiếng Anh: Total Quality Management


Quản lí chất lượng toàn diện nhằm quản lí chất lượng trên qui mô tổng thể để thỏa mãn các nhu cầu bên trong và bên ngoài. Nó bao gồm chất lượng của thông tin, đào tạo, thái độ tác phong, cách cư xử, mục tiêu, tổ chức, mối quan hệ nội bộ giữa các phòng ban, những phương tiện, công cụ, điều kiện để thực hiện công việc, sản phẩm dịch vụ ở bên trong và bên ngoài…