Câu hỏi:

VCIS là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Hệ thống thông tin tình báo Hải quan Việt Nam

Tiếng Anh: Vietnam Customs Intelligence Information System


Hệ thống thông tin tình báo Hải quan Việt Nam là 1 hệ thống thông tin tình báo Hải quan phục vụ cho công tác quản lý rủi ro và giám sát nghiệp vụ của Hải quan Việt Nam. Việc ứng dụng Hệ thống thông quan hiện đại này sẽ làm thay đổi căn bản phương thức quản lý của Hải quan Việt Nam từ thủ công sang việc dựa trên ứng dụng các phần mềm điện tử để nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Với mục tiêu phục vụ công tác quản lý và thông quan hàng hóa tự động nên VCIS được thiết kế nhiều phần mềm để đáp ứng yêu cầu công tác nghiệp vụ của Hải quan Việt Nam. Hệ thống VCIS gồm các phần mềm chủ yếu sau: Khai báo điện tử (e-Declaration); Manifest điện tử (e-Manifest); Hóa đơn điện tử (e-Invoice); Thanh toán điện tử (e-Payment); C/O điện tử (e-C/O); Phân luồng (selectivity); Quản lý hồ sơ rủi ro/tiêu chí rủi ro; Quản lý doanh nghiệp XNK; Thông quan và giải phóng hàng; Giám sát và kiểm soát…