Question:

VP là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Phó chủ tịch

Tiếng Anh: Vice President


Phó Chủ tịch (trong tiếng Anh-Anh: Phó Chủ tịch dùng cho chính phủ và Giám đốc dùng cho chức danh tương đương trong công ty) là một chức danh chính phủ hoặc doanh nghiệp dưới quyền Chủ tịch (giám đốc quản lý) về xếp hạng. Nó cũng có thể ám chỉ phó chủ tịch điều hành, biểu thị rằng phó chủ tịch là chi nhánh điều hành của chính phủ, trường đại học hoặc công ty. Tên xuất phát từ chữ Latinh vice nghĩa là “thay cho”. Ở một số nước, phó chủ tịch được gọi là phó tổng thống. Trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, VP là từ viết tắt có thể được sử dụng.

Trong chính phủ, phó Tổng thống là một người có trách nhiệm chính chính là hành động thay cho tổng thống trong trường hợp tổng thống chết, từ chức hoặc mất năng lực. Phó tổng thống được bầu cùng với tổng thống là người cùng ứng cử của họ, hoặc hiếm khi được bổ nhiệm một cách độc lập sau cuộc bầu cử của tổng thống.

Trong doanh nghiệp, “phó chủ tịch” đề cập đến vị trí phân cấp từ các vị trí cấp rất cao trực tiếp báo cáo cho các ủy viên điều hành cấp C (trong các công ty phi tài chính), đến các vị trí phi quản lý cấp trung với 4-10 năm kinh nghiệm (trong các công ty tài chính).

Trong các doanh nghiệp phi tài chính, phó chủ tịch thường báo cáo trực tiếp với chủ tịch hoặc Tổng giám đốc điều hành của công ty và là thành viên của nhóm quản lý điều hành. Một số công ty kinh doanh sử dụng thuật ngữ này để cá nhân có chức danh phó chủ tịch chịu trách nhiệm về các bộ phận kinh doanh cụ thể (ví dụ: Phó chủ tịch pháp lý, Phó chủ tịch bán hàng và tiếp thị, Phó chủ tịch tài chính hoặc Phó chủ tịch nhân sự).