Nguyên tắc tối quan trọng khi dịch cập nhật tài liệu

Nguyên tắc tối quan trọng khi dịch cập nhật tài liệu

Dịch update tài liệu là một trong những nhiệm vụ thường gặp đối với bất kỳ dịch thuật viên nào. Nhiệm vụ này, tưởng chừng như đơn giản, nhưng sẽ khó có thể hoàn thành tốt nếu người dịch không tuân thủ một số nguyên tắc tối quan trọng. Thông qua bài viết này, tôi muốn chia sẻ đến các bạn những điều cần biết và các nguyên tắc khi dịch update tài liệu để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Dịch update tài liệu là gì?

Dịch update tài liệu là việc cập nhật vào một bản dịch có sẵn theo các sửa đổi ở dạng – tracked changes (mọi thay đổi được đánh dấu) – trong bản gốc. Nhiệm vụ này có thể phát sinh khi:

  • Khách hàng cập nhật tài liệu gốc và yêu cầu cập nhật tương ứng vào bản dịch.
  • Khách hàng yêu cầu dịch một tài liệu mới, nhưng có nội dung, hình thức cơ bản giống với tài liệu đã từng dịch. Và bạn quyết định xử lý theo cách dịch update, dựa trên bản compare giữa hai tài liệu để tận dụng tối đa bản dịch trước đó.

Cần lưu ý nguyên tắc gì khi dịch update tài liệu?

Luôn tra cứu trong bản dịch

Người dịch update tài liệu phải LUÔN tra cứu cách dịch các từ và cụm từ trong chính bản dịch để đảm bảo tính thống nhất cho bản dịch.

Luôn đọc lại cả câu/đoạn trong khi dịch update

Việc đọc lại cả câu/đoạn trong khi dịch update là tối cần thiết để giúp đảm bảo rằng các sửa đổi sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa của cả câu, và rằng tất cả những chỗ cần sửa đều đã được sửa.

1. Ví dụ 1:

Bản gốc: Party Aparty B shall and make sure its officers and employees shall comply with current laws.

Bản dịch: Bên ABên B phải tuân thủ và đảm bảo rằng cán bộ và nhân viên của Bên ABên B phải tuân thủ luật hiện hành.

Dễ thấy qua ví dụ trên, do bản gốc sử dụng tính từ sở hữu để thay cho danh từ “Party A” nên khi cập nhật, chỉ cần sửa mỗi “Party A” thành “Party B” mà không cần sửa phần tính từ sở hữu theo sau. Nhưng do khi dịch sang tiếng Việt, ta có xu hướng dùng lại danh từ, thay vì dịch thành “của nó, của họ, của bên đó, v.v.”, nên vị trí này cũng sẽ cần sửa tương ứng. Trong trường hợp này, nếu người dịch update tài liệu chỉ chăm chăm vào “tracked change” mà không đọc lại cả câu, thì sẽ rất dễ sửa sót. Dẫn đến bản dịch sai hoàn toàn về nghĩa.

2. Ví dụ 2:

Bản gốc: Party A shall indemnify and hold indemnified Party B and all of its officers, employees, agents, assignees, and transferees against all loss and damage, claims, and suits in full compliance with current laws.

Bản dịch: Bên A sẽ bồi thường và đảm bảo Bên B và toàn bộ cán bộ, nhân viên, đại lý, bên nhận chuyển nhượng và bên nhận chuyển giao của Bên B được bồi thường trước mọi tổn thất và thiệt hại, yêu cầu thanh toán và khiếu kiện theo quy định của luật hiện hành.

Trong trường hợp này, một phần cụm động từ trong bản gốc được dịch chen vào giữa phần tân ngữ, bổ ngữ phía sau, nếu người dịch chỉ chăm chăm nhìn vào nội dung được xóa đi và thêm mới trong câu gốc, thì sẽ rất dễ xóa “quá đà” cả cụm bôi đậm “được bồi thường”. Khi đó câu dịch sẽ trở nên què cụt.

Đến đây, hi vọng bạn đọc đã ý thức được tầm quan trọng của nguyên tắc trên trong việc dịch update tài liệu. Chúc các bạn sẽ có những bản dịch update đầy đủ, chính xác và nhất quán.

Nguyên tắc tối quan trọng khi dịch cập nhật tài liệu