Term search

Dịch bệnh là gì?

Dịch bệnh (Dịch, Bệnh dịch) là sự xuất hiện bệnh truyền nhiễm với số người mắc bệnh vượt quá số người mắc bệnh dự tính

Read More »

Chụp CT là gì?

Chụp CT (CT Scan – Chụp cắt lớp vi tính) là một kỹ thuật hạt nhân ứng dụng trong nhiều trong hoạt động khảo sát

Read More »

HĐLĐ meaning in Vietnamese?

Vietnamese: Hợp đồng Lao động (HĐLĐ) English: Labor Contract (LC) Others: Employment contract; Labor agreement; Employment agreement; Contract of Employment What does HĐLĐ stands for

Read More »