Question:

EB là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Thương hiệu nhà tuyển dụng

Tiếng Anh: Employer Branding


Thương hiệu nhà tuyển dụng được hiểu là uy tín thương hiệu công ty dưới tư cách là nhà tuyển dụng, thay vì tên tuổi của một doanh nghiệp trên thị trường.