Câu hỏi:

EXP là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Xuất khẩu

Tiếng Anh: Export


Theo Điều 28 của Luật Thương mại Việt Nam qui định rõ:” Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo qui định của pháp luật.”

Xuất khẩu là hoạt động đưa các hàng hóa và dịch vụ từ quốc gia này sang quốc gia khác. Trong kinh doanh hoạt động xuất khẩu diễn ra dưới hai hình thức là xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu gián tiếp. Những hình thức này sẽ được các công ty sử dụng làm công cụ để thâm nhập thị trường quốc tế.