Question:

RFI là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Yêu cầu cung cấp thông tin

Tiếng Anh: Request for information


Yêu cầu cung cấp thông tin (RFI) là một qui trình chính thức để thu thập thông tin từ các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ tiềm năng. RFI thường được viết bởi khách hàng và gửi đến các nhà cung cấp tiềm năng. RFI thường là chuỗi yêu cầu đầu tiên nhằm thu hẹp danh sách các ứng cử viên cho vị trí nhà cung cấp tiềm năng.

RFI có thể rất hữu ích trong các tình huống mà tại đó, một cá nhân hoặc tổ chức có ít kiến thức về các nhà cung cấp nhưng muốn giảm thời gian và chi phí đánh giá các nhà cung cấp.

RFI thường được sử dụng trong nhiều trường hợp, ví dụ trong việc mua các đơn hàng lớn về công nghệ thông tin (CNTT). Mục tiêu của việc sử dụng RFI là thu thập thông tin về thị trường một cách chuẩn chỉ và có cấu trúc. Văn bản cần xác định các điều kiện mà tổ chức có trong khi yêu cầu câu trả lời cụ thể về cách nhà cung cấp sẽ đáp ứng chúng.

Để xác định sự khác biệt giữa các nhà cung cấp, một RFI tốt cũng sẽ tập trung vào các yêu cầu là duy nhất cho doanh nghiệp xem xét và về các mối quan tâm ít có khả năng được giải quyết bởi phần lớn các nhà cung cấp khác. Người nhận thường được yêu cầu gửi phản hồi của họ ở định dạng chuẩn để so sánh dễ dàng hơn.