Question:

TLCP là gì

Answer:

Tiếng Việt: Tỷ lệ chi phí

Tiếng Anh: Expenses Ratio


Tỉ lệ chi phí đo lường bao nhiêu tài sản của quỹ được sử dụng cho chi phí hành chính và chi phí cho hoạt động khác.

Tỉ lệ chi phí còn được gọi là tỉ lệ chi phí quản lí (Management expense ratio).

Tỉ lệ chi phí được xác định bằng cách chia chi phí hoạt động của quỹ cho giá trị trung bình mỗi đồng tài sản được quản lí.  Chi phí hoạt động làm giảm tài sản của quỹ, do đó làm giảm lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Công thức tính Tỉ lệ chi phí:

Tỉ lệ chi phí= Tổng chi phí của quỹ /Tổng tài sản của quỹ