Câu hỏi:

TLTT là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Tỷ lệ tổn thất

Tiếng Anh: Loss Ratio


Tỷ lệ tổn thất là tổn thất mà doanh nghiệp bảo hiểm phải gánh chịu do các khoản bồi thường đã trả theo tỷ lệ phần trăm của phí bảo hiểm thu được.

Tỷ lệ tổn thất cao có thể là một chỉ báo của tình trạng kiệt quệ tài chính, đặc biệt là đối với một công ty bảo hiểm tài sản hoặc thương vong.

Các công ty bảo hiểm sẽ tính toán các tỷ lệ kết hợp của họ, bao gồm tỷ lệ tổn thất và tỷ lệ chi phí của họ, để đo lường tổng dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ.

Nếu tỷ lệ tổn thất liên quan đến hợp đồng của bạn trở nên quá mức, nhà cung cấp bảo hiểm có thể tăng phí bảo hiểm hoặc chọn không gia hạn hợp đồng.

Nếu các công ty bảo hiểm sức khỏe không chuyển 80% phí bảo hiểm cho các yêu cầu bồi thường hoặc các hoạt động cải thiện chăm sóc sức khỏe, họ sẽ phải hoàn lại cho các bên mua bảo hiểm của mình.