Tổ chức tiêu chuẩn Vương quốc Anh (viết tắt là BSI, công ty do Royal Charter thành lập), thực hiện hoạt động của Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia (NSB) tại Vương quốc Anh.

Published by AM Localize

Professional Language Solutions