Question:

CISO là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Giám đốc an toàn thông tin

Tiếng Anh: Chief Information Security Officer


Giám đốc an toàn thông tin là giám đốc điều hành cấp cao trong một tổ chức chịu trách nhiệm cho việc thiết lập và duy trì tầm nhìn doanh nghiệp, chiến lược và chương trình để đảm bảo tài sản thông tin và công nghệ được bảo vệ đầy đủ. Các CISO chỉ đạo nhân viên trong việc xác định, phát triển, thực hiện và duy trì các quá trình trong tổ chức để giảm rủi ro thông tin và công nghệ thông tin (CNTT). Họ ứng phó với các sự cố, thiết lập các tiêu chuẩn và kiểm soát thích hợp, quản lý công nghệ bảo mật và chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện chính sách và thủ tục. Các CISO cũng thường có trách nhiệm về thông tin liên quan đến việc tuân thủ các quy định.