Question:

DTP là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Chế bản điện tử (DTP)

Tiếng Anh: Desktop Publishing


Chế bản điện tử (DTP) là việc thiết kế ra các tài liệu bằng cách sử dụng kỹ năng thiết kế, dàn trang trên một máy tính cá nhân với những công cụ phần mềm khác nhau.

Chế bản điện tử đề cập đến việc tạo ra các tài liệu bằng cách sử dụng phần mềm thiết kế dàn trang. Tóm lại, nó liên quan đến tất cả các công việc như thiết kế, trình bày, sắp xếp lại văn bản và hình ảnh minh họa (hình ảnh hoặc đồ thị) có thể được thực hiện thông qua các phần mềm xuất bản thích hợp để tạo ra các tài liệu như tờ rơi, sách hướng dẫn, trình chiếu…