Question:

GRI là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu

Tiếng Anh: Global Reporting Initiative


Tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI) là một tổ chức quốc tế và độc lập giúp đỡ doanh nghiệp, chính phủ và tổ chức hiểu và công bố mức độ ảnh hưởng của việc kinh doanh đến các vấn đề phát triển bền vững cấp thiết như: biến đổi khí hậu, chống tham nhũng và các vấn đề khác.

Tầm nhìn: “một tương lai mà ở đó các vấn đề phát triển bền vững là một phần không thể tách rời của quá trình ra quyết định của bất cứ tổ chức nào”.

Sứ mệnh: Thông qua hệ thống chuẩn mực và hệ thống các bên liên quan, trao quyền cho những người ra quyết định để thực hiện các hoạt động hướng đến một nền kinh tế và thế giới bền vững.