Question:

HIPPA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế

Tiếng Anh: Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996


Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế năm 1996 (HIPAA) là luật liên bang thiết lập các quy tắc về những người có thể xem và tiếp nhận thông tin sức khỏe của quý vị. Luật này cho phép quý vị có quyền đối với các thông tin sức khỏe của mình và khi nào thì các thông tin này được chia sẻ. Đạo luật cũng yêu cầu các bác sĩ, dược sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, và chương trình y tế của quý vị giải thích quyền lợi của quý vị và cách thông tin sức khỏe của quý vị có thể được sử dụng hoặc chia sẻ. Hãy tuân theo các bước sau để chắc chắn rằng quý vị hiểu được Thông báo và các quyền của mình.