Question:

ITT là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Gọi thầu

Tiếng Anh: Invitation to tender


Gọi thầu là một thủ tục để tạo ra các đề nghị cạnh tranh từ các nhà thầu khác nhau tìm kiếm để có được một giải thưởng của hoạt động kinh doanh trong công việc, cung cấp, hoặc hợp đồng dịch vụ. Họ thường đi trước bởi một bảng câu hỏi sơ tuyển (PQQ).