Question:

ZBB là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Lập dự toán từ đầu

Tiếng Anh: Zero Based Budgeting


Lập dự toán từ đầu (zero-based budgeting) là kỹ thuật của ngành kế toán quản trị. Kỹ thuật này tìm cách thường xuyên xem xét lại và sửa đổi những giả định làm cơ sở cho việc xác định các khoản chi phí của một doanh nghiệp. Việc lập dự toán từ đầu gắn với quá trình lập kế hoạch ngân sách hàng năm từ vạch xuất phát (= 0) và cho từng phòng ban, đơn vị của doanh nghiệp. Phương pháp này bắt đầu bằng cách giả định ngân sách của các phòng ban, đơn vị bằng 0. Trên cơ sở giả định đó, người ta rà soát từng hoạt động của họ và các khoản chỉ tiêu cần thiết để thực hiện nó, sau đó cộng vào ngân sách 0 ban đầu của họ. Cách làm như vậy khác quá trình lập ngân sách truyền thống, trong đó ngân sách của các phòng ban, đơn vị được tính bằng cách cập nhật ngân sách năm trước thông qua các phướng pháp thích hợp. Mục đích của phương pháp lập dự toán từ đầu là xác định và loại bỏ các hoạt động không có hiệu quả hoặc lỗi thời trong doanh nghiệp.