Question:

APE là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Cân bằng doanh số hàng năm

Tiếng Anh: Annual Premium Equivalent


Cân bằng doanh số hàng năm là một kỹ thuật đo lường doanh số bán hàng thông thường được sử dụng bởi các công ty bảo hiểm tại Anh Quốc, nơi doanh số bán hàng của một chủ thể nhất định được ước tính bằng cách lấy giá trị của phí bảo hiểm thường xuyên, cộng với 10% của bất kỳ phí bảo hiểm mới nào bằng văn bản cho năm tài khóa. Phí bảo hiểm thu được của một công ty có thể được mở rộng để bao gồm tất cả các khoản thu của một công ty đó.