Question:

S&OP là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Lập kế hoạch bán hàng và hoạt động tích hợp

Tiếng Anh: Sales and operations planning


Lập kế hoạch bán hàng và hoạt động tích hợp là một quy trình tập hợp và kết nối kế hoạch riêng lẻ của các bộ phận trong chuỗi kinh doanh như bán hàng, marketing, sản xuất, tài chính, cung ứng,… thành một bộ kế hoạch tổng hợp thống nhất trong toàn đơn vị. Quy trình quản lý quan trọng này xác định số lượng sản phẩm sẽ được sản xuất, thời điểm sản xuất, các nguồn lực cần chuẩn bị,… dựa trên cơ sở dự báo nhu cầu thị trường, các nguồn lực nội tại và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.